Bachelor Islamitische Theologie

 

Tijdens deze vierjarige Hbo Bacheloropleiding krijgt de student de kans zich te verdiepen in een breed scala aan theologievakken. De samenstelling van de modulen binnen de opleiding is gestoeld op een binnen-blik, en biedt tegelijkertijd voldoende variatie en uitdaging in kennis, theorie en beroepspraktijk.

Niveau: HBO Bachelor
Duur opleiding: 4 jaar
Voertaal: Nederlands
Kosten: Instellingscollegegeld en Studiefinanciering

 

Onderwijsvormen
De voornaamste onderwijsvormen zijn hoorcolleges, werkcolleges en zelfstudie.

Wat kan ik ermee?

Na een succesvolle afronding van de opleiding mag de afgestudeerde zich een Theoloog noemen. Een groot aantal van de IUASR-afgestudeerden kiezen ervoor om hun opleiding voort te zetten. Voor een groot aantal van deze afgestudeerden is een WO-vervolgopleiding een logische keuze. Vaak gaat aan een dergelijke stap een pre-master vooraf. Een deel van de IUASR-alumni hebben in de afgelopen jaren ook gekozen te gaan werken als (imam)-theoloog bij verschillende moskeeën, stichtingen of verenigingen. Ook zijn er afgestudeerden die een ambtelijke positie hebben gekozen bij verschillende instanties na hun studie.

Studieprogramma

Korte samenvatting van het studieprogramma

Studieprogramma Bachelor

Het academisch jaar is altijd van september tot eind juni. De studieduur is vier jaar waarbij het eerste jaar voornamelijk bestaat uit inleidende modules. De komende twee jaren zijn vooral verdiepend en dient de student verplichte stages en een afstudeeronderzoek te doen alvorens een diploma wordt behaald.

Scriptie

Het schrijven van een scriptie is een verplicht afstudeeronderzoek waarbij rekening gehouden wordt met de studie, theorie, praktijkveld en natuurlijk het beroepsprofiel. De student wordt begeleid in het kiezen van een actueel onderwerp dat in het teken staat van de maatschappij en moslimbestaan vanuit het beroepsperspectief.

Theologische onderwerp op het gebied van Islamitische studies, met als sociaal-theoretische inzichten worden toegepast vanuit een praktijkonderzoek. Het onderzoek wordt uitgevoerd onder toezicht van de scriptiebegeleider. Daarbij wordt het onderwerp van de scriptie bepaald en gekozen door de student in overeenstemming met de scriptiebegeleider.

Graadvereisten

De graad Islamitisch Theoloog (Bachelor of Arts) wordt behaald na een succesvolle afronding van alle verplichte modules (240 EC) binnen de opleiding.

Verdere omschrijving van het studieprogramma
De volledige beschrijving van alle onderwerpen in dit studieprogramma kan gevonden worden in de studiegids van de opleiding.

Carrieremogelijkheden

Na een succesvolle afronding van deze Hbo-bachelor opleiding, kan de afgestudeerde ook kiezen om onze HBO-master opleiding Islamitische Geestelijke Verzorging , of om een Hbo-master opleiding bij een andere hogeschool of universiteit.

Afgestudeerden kunnen werken als een Islamdeskundige, een specialist in islam voor overheidsinstellingen, niet-gouvernementele instellingen. Er zijn volop kansen bij ministeries, lokale overheden, bij islamitische basisscholen, bij moskeeën en/of bij islamitische organisaties.

Inschrijving en toelating

Klik INSCHRIJFFORMULIER OPLEIDING 2023-2024 B & PM voor de procedure met betrekking tot inschrijving en toelating.

Klik FAQ Aanmelding opleiding en aanvragen Studiefinanciering voor de FAQ MBO4 of HAVO diploma

Aspirant studenten met minimaal een MBO4 of HAVO diploma, kunnen worden toegelaten tot de bacheloropleiding in overeenstemming met het Nederlands regelgeving voor het hoger onderwijs.

Toelatingsexamen
Studenten die niet over de vereiste diploma’s beschikken kunnen om toegelaten te worden tot de opleiding, indien 21 jaar of ouder, een Colloquium Doctum examen afleggen.

Klik INSCHRIJFFORMULIER COLLOQUIUM DOCTUM 2023-2024

Klik FAQ Aanmelding opleiding en aanvragen Studiefinanciering voor de FAQ

Klik Privacyverklaring-Islamic-University-of-Applied-Sciences-Rotterdam_2023

MBO4 of HAVO diploma
Aspirant studenten met minimaal een MBO4 of HAVO diploma, kunnen worden toegelaten tot de bachelor-opleiding in overeenstemming met het Nederlands kwalificatieraamwerk voor het hoger onderwijs.

Toelatingsexamen
Studenten die niet over de vereiste diploma’s beschikken kunnen, indien zij 21 jaar of ouder zijn, een Colloquium Doctum examen afleggen om toegelaten te worden tot de opleiding.

Buitenlandse studenten
Buitenlandse studenten moeten voorts:

1. in het bezit zijn van een met HAVO vergelijkbaar diploma,

Om toegelaten te worden tot de opleiding moet de leerling in het bezit zijn van één van de volgende diploma’s of getuigschriften:

 • Vwo-diploma. Een diploma van voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (VWO) met of zonder profielaanduiding geeft rechtstreeks toegang tot het propedeutische examen van de opleiding.
 • Een diploma van hoger algemeen voortgezet onderwijs (HAVO) ) met of zonder profielaanduiding geeft toegang het propedeutische examen van de opleiding na een aanvullend onderzoek. De examencommissie stelt middels een aanvullend onderzoek vast of de betrokkene voldoet aan inhoudelijk vergelijkbare eisen zoals gesteld worden aan kandidaten in het bezit van een vwo-diploma, conform artikel 7.28 van de WHW. Het aanvullend onderzoek moet met succes zijn afgelegd vóór aanvang van het eerste jaar van inschrijving. Het aanvullende onderzoek houdt in basiskennis van de islam, de Qor’an en islamitische geschiedenis en algemene wereld oriëntatie.
 • HBO-(propedeuse)diploma of een WO-(propedeuse) diploma. De bezitter van de graad Bachelor, van de graad Doctorandus of Master of van een getuigschrift van een met goed gevolg afgelegd propedeutisch examen aan een instelling voor hoger of universitaire onderwijs in Nederland of erbuiten kan worden toegelaten tot de opleiding. De Examencommissie bepaalt of de student kan worden toegelaten tot de propedeutische dan wel tot de postpropedeutische fase van de opleiding, aan de hand van ingeleverde bewijsstukken van de onderwijseenheden die in het afgelegde postpropedeutische examen behaald zijn. De Examencommissie beoordeelt de buitenlandse HBO of universitaire diploma’s volgens de Nuffic-richtlijnen.
 • MBO-diploma. Een diploma MBO (middelbaar beroepsonderwijs) op niveau 4 (MBO) geeft toegang tot het propedeutische examen van de opleiding na een toelatingsexamen. De bezitter van een diploma MBO (niveau 4) moet 21 jaar of ouder zijn.
 • Internationale (buitenlandse) diploma’s. Ook leerlingen met buitenlandse kwalificaties die vergelijkbaar zijn met het Nederlandse VWO kunnen zich aanmelden voor deze opleiding. Wanneer een leerling met een buitenlandse vooropleiding toelating tot de opleiding vraagt, stelt de Examencommissie vast met welke Nederlandse vooropleiding zijn/haar vooropleiding gelijkwaardig gesteld kan worden. Buitenlandse (internationale) diploma’s worden geëvalueerd op basis van advies van professionele organisaties zoals Nuffic en dergelijke. Het minimum niveau van het diploma moet gelijk zijn aan het Nederlandse VWO diploma.
  • Diploma’s van Gymnasium in Duitsland, Hogere Secundaire Onderwijs, Diplome de l’Enseignement Secondaire Superieur in Belgie« worden gekwalificeerd als VWO-gelijkwaardig. Een einddiploma Allgemeine Hochschulreife in Duitsland heeft toegang tot de opleiding na een toelatingsexamen. De bezitter van einddiploma Allgemeine Hochschulreife moet 21 jaar of ouder zijn.
  • Een Imam Hatip Lise Diplomasi of een Lise Diplomasi in Turkije heeft in principe geen directe toegang tot de opleiding. Leerlingen met een ‘Imam Hatip Lise Diplomasi’ of een Lise Diplomasi kunnen tot de opleiding worden toegelaten wanneer ze kunnen aantonen dat ze in Turkije tot een universitaire opleiding toegelaten zijn.
  • Leerlingen met een ‘Imam Hatip Lise Diplomasi’ of een ‘Lise Diplomasi’ zonder bewijs dat ze in Turkije tot een universitaire opleiding toegelaten zijn, en leerlingen met een baccalaureaat in Marokko kunnen tot de opleiding worden toegelaten na een aanvullend onderzoek.

Wie niet in het bezit is van een van de bovengenoemde diploma’s of getuigschriften, kan toegang krijgen tot de opleiding door een toelatingsexamen af te leggen.

2. Nederlands beheersen op NT2 niveau,

Studenten moeten in staat zijn om boeken te lezen en begrijpen, lezingen te volgen, deel te nemen in de hoor- en werkcolleges in het Nederlands op een niveau van ten minste NT-II. Bij toelating tot een in het Nederlands gegeven onderwijs op grond van een buitenlands diploma is een zogenaamd NT2-diploma altijd een aanvullende eis. Voldoende beheersing van de Nederlandse taal kan worden aangetoond door het behalen van:

 • het staatsexamen Nederlands als tweede taal programma 2 (NT2) of
 • de taalcursus voor anderstalige aspirant-studenten van de op dit terrein samenwerkende hogescholen en universiteiten of
 • de toets Nederlands die voor dit doel wordt afgenomen onder verantwoordelijkheid van de Voorbereiding Hoger Onderwijs (VHO).

Het bewijsstuk waarmee voldoende beheersing van de Nederlandse taal wordt aangetoond, mag op het moment van eerste inschrijving voor de opleiding niet ouder zijn dan 24 maanden. Raadpleeg de Nederlandse taalcursussen:  Dutch language courses.

3. in het bezit zijn van een verblijfsvergunning,

De opleidingen van de IUASR trekken veel aandacht van de buitenlandse leerlingen en studenten. Om toegelaten te worden tot de opleidingen van de IUASR moeten de studenten in het bezit zijn van een wettelijke verblijfsvergunning in Nederland of in een van de landen van de Europese Unie (EU). Onder een “wettelijke verblijfsvergunning” wordt het volgende verstaan:

 • een (permanent) verblijfsvergunning op basis van familiehereniging;
 • een (permanent) verblijfsvergunning op basis van “erkende vluchteling”;
 • een verblijfsvergunning op basis van “arbeidscontract” (tewerkstellingsvergunning), die geldig is op ten minste voor 6 maanden;
 • een verblijfsvergunning anders dan de bovengenoemde statuten, die geldig is op zijn minst voor meer dan 1 jaar, maar is geschikt wel om in Nederland te mogen studeren.

4. voldoende financiele middelen hebben om de opleiding te bekostigen.

Doordat de bachelor- en de masteropleidingen van de IUASR geaccrediteerd zijn door de NVAO, kunnen studenten van deze opleidingen zich aanmelden bij DUO om studiefinanciering van de overheid aan te vragen. Tevens kunnen studenten in aanmerking komen voor een OV-kaart. Meer informatie hierover is te verkrijgen op www.duo.nl.

De IUASR stelt als aanvullende eis dat de student voldoende financiele middelen dient te hebben om de opleiding te bekostigen.

Instellingscollegegeld en studiefinanciering

Meer voor buitenlandse studenten

 

Ontwikkelgesprek IUASR – Her-accreditatie Bachelor Islamitische Theologie

Datum                                      : 12 februari 2019
Visitatiecommissie                    : Positiefadvies
Locatie Ontwikkelgesprek          : Quality Assurance Netherlands Universities (QANU)

Adviezen

 1. De reeds aanwezige maatschappelijke thema’s verspreid in het curriculum structureren. Hierdoor kunnen de verschillende thema’s een samenhangend geheel vormen en effectieve verspreiding krijgen in het programma;
 2. Er kan meer aandacht besteedt worden aan praktische sociaaleconomische thema’s in eindscripties;
 3. Als een volgende logische stap kan in de samenwerking met andere Hogescholen gedacht worden aan het ontwikkelen van minoren;
 4. Er wordt binnen de IUASR gewerkt aan lectoraten; deze plannen – indien gerealiseerd – kunnen een boost geven aan de opleiding;
 5. Cijferopbouw in de beoordelingsformulier van scripties kent duidelijke rubrics en eensgezind criteria. Wel graag een vakje onder deze beoordeling van iedere afzonderlijke lezer een schriftelijke motivering toevoegen;

Reacties zijn gesloten.